بازرسی حفاظت فنی وایمنی پست برق

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

بازرسی حفاظت فنی و ایمنی پست برق

 

گرچه بحث حفاظت فنی و ایمنی شامل موارد زیادی از جمله عملکرد مناسب بریکر ها ، رله ها ، تجهیزات داخل تابلو های برق پست و...می شود، اما در این میان سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه واضافه ولتاژ پستها از اهمیت  ویژه ای برخوردار است .

هدف از زمین کردن دستگاهها و سیستم ها آن است که اولا مقاومت الکترود سیستم زمین باندازه ای کم باشد که عملکرد رله ها را ممکن سازد. ثانیا ولتاژهایی تحت عنوان گامی و تماسی در حد قابل اطمینانی قرار گیرند.به منظور فراهم آوردن شرایط بالا بدنه تجهیزات را زمین کرده و در پستها از سیستم هایی بنام شبکه زمین استفاده می کنند.

ولتاژ الکتریکی تماسی و گامی

1-ولتاژالکتریکی تماسی

تماس با قسمت های برقی سبب می شود که جریان در مسیر علاوه بر مقاومت بدن از قسمت های دیگری نیز که بطور متوالی قرار دارند عبور کند. قسمتی از فشار الکتریکی که روی بدن شخص قرار می گیرد فشار الکتریکی تماسی نامیده می شود .

برای کاهش ولتاژ تماسی و خنثی کردن آن روش های مختلفی به کار می رود .

الف)زیاد کردن مقاومت زیر پای شخص به وسیله مواد عایق (ایزوله کردن)

ب)هم پتانسیل کردن زیر پای شخص با بدنه دستگاه ها

2-ولتاژگامی :

عبور جریان به یک نقطه از زمین سبب می شود که در محل زمین شدن و اطراف آن پتانسیلی به صورت منحنی های شکل زیر پخش شود .در این حالت دو پای شخص روی دوقسمت از منحنی ها با پتانسیل متفاوت قرار می گیرد.ولتاژی بین دو پا اعمال می شود که به ولتاژ گام موسوم است . به طور تقریبی می توان گفت که پتانسیل در فاصله ی 20 متری نسبت به نقطه ورود جریان صفر می شود.


شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: