هدف از اتصال به زمين (ارتينگ)

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

اتصال به زمين از دو نظر مهم است :

1-حفظ سلامت خود سيستم ،صرف نظر از خواستهاي ايمني مربوط به ايمني :

2حفظ سلامت وايمني افرادي كه از سيستم برق استفاده مي كنند.


با توجه به اينكه  عمر عايق بندي به شدت ميدان و مدت زمان برقراري آن دارد اگر شدت ميدان كمي از مقدار مجاز آن بيشتر باشد ممكن است ژس از چند سال سبب خرابي عايق بندي شود

اگر اين مقدار چند برابر مقدار مجاز باشد ممكن است در طرف چند دقيقه يا ثانيه سبب از بين رفتن عايق بندي در سيستم گردد.

تغييرات ولتاژ در سيستمي كه نول آن به زمين وصل نيست: