مقدمات اجرای سیستم ارتینگ

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

مقدمات اجرای یک سیستم اتصال به زمین کامل از سه بخش تشکیل می شود :

۱- اجرای الکترودهای زمین

۲-همبندی اصلی و اضافی

۳ -حفاظت در برابر صاعقه

 نحوه اجرای  صحیح سیستم اتصال زمین :

اجرا و احدث الکترود زمین ورسیدن به مقاومت الکتریکی پایین واحداث یک زمین اساسی نیاز به آداب خاصی و تجربه کافی دارد روشهای غیر مبتنی براساس و مفاهیم ارتینگ قطعا در همه مکانها وخاکهای مختلف با مقاومت ویژه زیاد یا خاکهای خورنده ویا در مکانهایی که تاسیسات مکانیکی و یاالکتریکی زیادی در زیر زمین مدفون می باشند. قطعا پاسخگو نخواهد بود.مقاومت الکتریکی یک سیستم زمین با افزایش مقدار سطح تماس  الکترود با خاک ونیز با کاهش مقاومت ویژه خاک و یا مواد ریخته شده در اطراف الکترودزمین کم می شود.حال با انتخاب یکی از این دو و یا اجرای مانور صحیح بر هر دو قسمت ذکر شده می توان به عدد پایین تری دست یافت .اما مشکل جای دیگری است و آن اینکه تعداد کثیری از مجریان و مالکان ومهندسان بر این باورند که تنها با اجرای یک سیستم اتصال زمین به یک مقاومت افسانه ای برسند و دراین راه بارها وبارها به روشهای سعی و خطا ْمتوسل به محصولات مختلف ْ تکنیک های مختلف و افراد مختلف می وند.

پیشنهاد :

۱- بررسی خاک محل احداث پروژه و بررسی تاسیسات مدفون شده در زیر سطح زمین پروزه

۲-انتخاب بهترین محل نصب با توجه به بند ۱

۳-انتخاب مناسب ترین الکترود و بهترین آرایش نصب با توجه به وضعیت زمین محل و توجه به فضای کافی برای اجرا شامل الکترود صفحه ای میله ای ویا تلفیقی از الکترودهای مختلف

۴-انتخاب و تهیه محصولات مرغوب

۵-انتخاب مجری متبحر و ذیصلاح