کارشناسان/مشاوران حفاظت فنی وزارت کار

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

 

مشاوران/ کارشناسان حفاظت فنی و خدمات ایمنی (طبق آیین نامه مصوب سال 1394 شورای عالی حفاظت فنی کشور)

مشاوران/کارشناسان  حفاظت فنی و خدمات ایمنی  وزارت کار در ۱۱ زمینه ی تخصصی از شورای عالی حفاظت فنی کشور و  مرکز تحقییات حفاظت فنی و بهداشت کار  پروانه صلاحیت  حرفه ای دریافت نموده اند طبق آیین نامه ی مصوب سال 1394 هر یک از این مشاوران ایمنی حداکثر در سه زمینه می توانند در خواست اخذ پروانه صلاحیت از مرکز تحقیقات حفاظت فنی وزارت کار نمایند ،پروانه صلاحیت ابتدا به صورت یکساله صادر گردیده ودر صورت عدم تخلف به مدت ۳ سال تمدید می شود . مراحل صدور پروانه به این صورت است که پس از فراخوان جذب مشاوران حفاظت فنی که اطلاعیه ی آن روی  سایت مرکز قرار می گیرد داوطلبان باید مدارک خود را به آدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ارسال نمایند و پس از تشکیل کمیته ی ارزیابی و تایید صلاحیت داوطلبان باید منابع آزمون رشته هایی که در آن تایید صلاحیت شده اند را تهیه کرده و با مطالعه ی آنها آمادگی و مهارت لازم را برای شرکت در آزمون تئور و عملی کسب نمایند .

در جدول زیر به هریک از رشته ها و محدوده ی اختیارات آنها اشاره می شود ،

 

      جهت در یافت فایل مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی رو لینک زیر کلیک کنید .

 

                                          فایل pdf آیین نامه ی مشاوران حفاظت فنی (مصوب سال 1394 شورای عالی حفاظت فنی)

                                          فایل pdf آیین نامه ی مشاوران حفاظت فنی (مصوب سال 1398 شورای عالی حفاظت فنی)