تست کلید نشت یاب (محافظ جان)

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

                   

  کلید جریان  نشت یاب  (محافظ جان )

اسامی مختلف این وسيله :

 1-کليد محافظ جان

2-  کليد FI

3- رله تفاضلی Difrential Relay:

4- RCD Residual Current Device :

5- RCB Residual Circuit Breaker :

6- Ground Fault Interrupts : GFI

7- ELCB Earth Leakage Circuit Breaker :

 

این کلید بوسیله مقایسه جریانهایی که از فاز و نول ( سیم برگشت جریان) عبور میکند، جریان عبوری یا نشتی به زمین ( یا ارت ) را مشخص می کند. این وسیله به اندازه ای حساس است که می تواند جریان های نشتی کوچک را که باعث عملکرد فیوز نمیشوند، ولی می توانند برای شروع یک آتش سوزی یا برق گرفتگی کافی باشند بیابد . چنین جریانی باعث قطع این کلید و در نتیجه جدا شدن منبع تغذیه خواهد شد .

 کلیدنشت یاب شخصی را که احتمالا بین دوفاز یا فاز و نول دچار شوک می شود،محافظت نخواهد کرد.

اگر شخص از قسمتی که نسبت به زمین برقدار است دچار شوک الکتریکی شود ، به دلیل جریانی که از بدن وی به زمین عبور میکند ، این کلید در چند صدم ثانیه منبع تغذیه را قطع میکند.

لازم به یادآوری است که این کلید مقدار جریان را کاهش نخواهد داد ، بلکه تنها مدت زمان شوک را محدود خواهد کرد.